Logo d'APDCAT  
Inicio Pautes sobre la difusió de dades de caràcter personal a Internet

Pautes sobre la difusió de dades de caràcter personal a Internet

Autor: Esther Mitjans     Fecha publicación: 31/10/2008

L'Agència Catalana de Protecció de Dades ha editat una recomanació sobre la difusió de dades de caràcter personal a través d'Internet.

La directora de l'Agència explica en aquest article la utilitat de la recomanació i la importància de tenir-la en compte a l'hora de divulgar informació a Internet.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) vetlla per l’adequació a la normativa vigent dels tractaments de dades en el sector públic de Catalunya, amb la finalitat de garantir el dret fonamental a la protecció de dades, reconegut expressament com a tal per primera vegada a l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

Amb aquest objectiu l’APDCAT desenvolupa funcions d’assessorament, funcions de control i supervisió, la tutela dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i la realització de tasques de formació i sensibilització mitjançant l’organització de cursos, seminaris i debats.

Amb la Recomanació 1/2008, sobre la difusió de dades de caràcter personal a través d’Internet, s’ha volgut oferir una eina a les administracions públiques de Catalunya i a la resta d’entitats sotmeses a l’àmbit competencial de l’Agència, que sigui útil a l’hora d’analitzar la procedència, de difondre determinades dades a través d’Internet i també d’analitzar les condicions en què aquesta difusió s’ha de dur a terme. Des d’aquest punt de vista,s’ofereix no només un recull sistematitzat d’aquelles recomanacions que es desprenen de la normativa vigent en la matèria, sinó que es donen també pautes metodològiques sobre la forma en què cal dur a terme aquest procés de presa de decisions.

El tractament de dades per part de les administracions públiques comporta algunes especialitats que flexibilitzen el règim general de protecció de dades, que van des del règim especial de comunicació de dades a un específic règim sancionador no punitiu o, evidentment, a la previsió d’una habilitació general,fent excepció del principi de consentiment, per legitimar el tractament de dades per a l’exercici de les funcions pròpies de les administracions públiques.

Ara bé, aquesta flexibilització no eximeix les administracions públiques de complir la normativa en el moment de difondre les dades personals que han recollit en l’exercici d’aquestes funcions. Perquè, si bé és cert que la transparència administrativa pot formar part del dret dels ciutadans a una bona administració, no és menys cert que quan entra en conflicte amb un dret fonamental com és el dret a la protecció de dades, cal identificar si existeix habilitació per comunicar aquestes dades, les condicions en què aquesta comunicació ha de portar-se a terme o si han esdevingut inadequades o innecessàries.

Per tot això,és molt important que el personal de la Generalitat tingui en compte aquesta recomanació en el moment de divulgar informació a Internet, perquè constitueix el primer esglaó no només per fer possible una creixent utilització de les noves tecnologies per part de les administracions, sinó també per garantir la qualitat de la informació que ofereixin. És aquest respecte als drets de les persones el que permetrà que els ciutadans segueixin confiant en les institucions públiques de Catalunya.

 

Publicado en Funció publicació, núm. 58, p. 23 de la revista, p. 16 del fichero PDF.

Acceso en línea a la Recomendación 1/2008 de la Agencia Catalana de Protección de Datos sobre la difusión de información que contenga datos de carácter personal a través de Internet.